Wyjazdy na studia do innych krajów, w innych obszarach kulturowych i językowych mają wielowiekową tradycję. Rozwój uniwersytetów jako centrów naukowych i cywilizacyjnych zależał od rozwoju cywilizacyjnego danych miast i państw, przychylności i szczodrości władców, arystokratów i mieszczan, jak również rozwojowi cywilizacyjnemu opartemu na podróżach i kontaktach. 

Powstające w ostatnim tysiącleciu ośrodki uniwersyteckie na terenie Europy przyciągały studentów z różnych obszarów Europy a czasami i świata znanego w tamtym czasie, aby tam w nowym miejscu, w wybranym uniwersytecie zdobyć wiedzę i powrócić z nią w rodzinne strony. 

Przykładem takiej osoby jest Mikołaj Kopernik, który pochodząc z zamożnej rodziny i wsparciu Biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrode, który był jednocześnie bratem matki Mikołaja Kopernika, w wieku osiemnastu lat wyjechał na studia do Krakowa, do tamtejszej Akademii Krakowskiej (dzisiejszy Uniwersytet Jagielloński). Po ukończeniu studiów, ale nieodebraniu dyplomu Mikołaj Kopernik kontynuował studia na uniwersytecie w Bolonii, z którego po czterech latach studiów powrócił na Warmię i został kanonikiem. Następnie za zgodą Kapituły wyjechał powtórnie do Włoch, aby w Padwie kontynuować studia z zakresu prawa i medycyny. Po studiach zakończonych doktoratem z prawa powrócił do Lidzbarka. 

Z dzisiejszego punktu widzenia był studentem obcokrajowcem zarówno w Padwie jak i w Bolonii, jednak powszechność łaciny powodowała, że dla osoby wykształconej już w Polsce, studia nie były związane z poznaniem zupełnie nowego języka. 

Pokojowy okres ostatnich dziesięcioleci spowodował, że wyjazdy młodzieży na studia zagraniczne stały się bardzo popularne, co przynosiło i przynosi korzyści obu stronom. Dla studentów jest to nauka w innych ośrodkach naukowych i w krajach o odmiennej od ojczystej kulturze i języku, dla uniwersytetów jest dochodem jak i prestiżem, ponieważ uczestnicy i absolwenci takich studiów stają się ambasadorami i propagatorami uniwersytetów, na których studiowali, a zawarte w czasie studiów przyjaźnie i znajomości często trwają przez dziesięciolecia, umożliwiając lepsze rozumienie świata oraz wzajemne wspieranie się.

W ostatnich latach Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zyskał status Uczelni Badawczej, co przyczyniło się do wzrostu jego prestiżu zarówno w Polsce jak i na świecie. Obecnie na UMK uczą się studenci z czterdziestu krajów świata. Przyjazd obcokrajowców do Torunia i rozpoczęcie nauki na wybranych kierunkach naszego uniwersytetu jest dla nich wyzwaniem i przygodą, wynikającą z odmienności kultury oraz języka. Dla wielu z nich studia w Toruniu mogą być pierwszymi lub kolejnymi, mogą obejmować zakres licencjatu, studiów magisterskich, jak i tych wymarzonych doktoranckich. Są więc jakby kontynuatorami drogi pobierania nauki, jaką odbył Mikołaj Kopernik, który wiedzę uniwersytecką zdobywał zarówno w Krakowie, jak i na dwóch uniwersytetach we Włoszech. Czas pobytu studentów obcokrajowców pochodzących z czterdziestu krajów świata chcę wykorzystać do autorskiego projektu artystycznego, przedstawiającego wybranych czterdziestu studentów obcokrajowców pochodzących z czterdziestu krajów świata. Projekt polega na wykonaniu czterdziestu portretów studyjnych i zaprezentowaniu ich publicznie w postaci wystawy oraz towarzyszącej jej publikacji i stronie internetowej. Ideą wykonania tych portretów jest chęć uwiecznienia młodych ludzi pochodzących z dziesiątek odmiennych krajów i kultur, w okresie ich młodzieńczej dorosłości z podkreśleniem krajów, z których do Torunia przybyli.

Ponieważ w roku 2023 (urodziny Mikołaja Kopernika 19 lutego 1473) obchodzimy 550 rocznicę urodzin wielkiego Astronoma przedstawiony powyżej projekt wpisuje się w te obchody, nawiązując do samego Patrona Torunia i Uniwersytetu, jak również faktu, że również Mikołaj Kopernik był w odległych wówczas Włoszech studentem obcokrajowcem przybyłym z dalekich ziem północnej Europy i kraju nazywanym Polska. W ten oto sposób za pomocą sztuki fotograficznej zostanie zamknięta klamra pomiędzy studentem obcokrajowcem we Włoszech nazywanym Nicolaus Copernicus a setkami studentów obcokrajowców, którzy po około 550 latach od jego urodzin studiują na naszym uniwersytecie, którego On jest Patronem.